Posturi Vacante

Șef Serviciu

Primăria Comunei Uda

20 iulie 2018


În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, a Legii 481/2004 privind Protecția civilă, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, incadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, Primăria Comunei Uda, judeţul Argeş, organizează concurs/examen în data de 14.08.2018, ora 09.00, pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie pe durată nedeterminată – Șef Serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs (studii medii – cod COR 541901);
 • este absolvent/ absolventă al/a programului de specializare pentru ocupația șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cu certificat de absolvire eliberat de un furnizor autorizat de formare profesională a adulților;
 • activitatea desfășurată în cadrul unei instituții constituie un avantaj;
 • abilități de comunicare;
 • cunoștințe de operare cu softuri specializate, cunoștințe de operare PC.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 august 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 august 2018, ora 12.00: selectia dosarelor;
 • 14 august 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 august 2018, ora 11.00: proba interviu.
  Locul de desfășurare:

 • Sediul primăriei Uda, în sala de ședințe a Consiliului Local. Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 de puncte.
  Bibliografie:

 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;
 • Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • opis;
 • cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Uda;
 • copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum și copii ale actelor de stare civilă (certificate naștere, căsătorie, livret de familie);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unei specializări, copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specific;
 • o adeverință în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă/să o facă incompatibil/incompatibilă cu funcția pentru care candidează (candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 • adeverință medical care să ateste starea de sănătate fizică și psihică corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului, de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (aceasta va conține în clar numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • curriculum vitae în format European care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și studiile de specialitate;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune la registratura primăriei comunei Uda, județul Argeș, după o verificare prealabilă privind conținutul documentelor din dosar de către președintele comisiei de concurs, conform graficului de mai sus.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Uda, Judeţul Argeş, telefon 0248/243021.

Atribuții

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL ÎN BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

CAP. II
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile consiliului local
ART. 36
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Descarcă PDF

Coduri Poștale

Localitate Cod Poștal
Uda 117755
Bădulești 117756
Bărănești 117757
Braniștea 117758
Chirițești 117759
Cotu 117761
Dealu Bisericii 117762
Dealu Tolcesii 117763
Diconești 117764
Gorani 117766
Greabăn 117767
Lungulești 117768
Miercani 117769
Râjlețu-Govora 117771
Romana 117772
Săliștea 117773

Legături Utile

Județean

 1. Primăria Municipiului Pitești
 2. Consiliul Județean Argeș
 3. Prefectura Județului Argeș
 4. Inspectoratul Județean de Poliție Argeș
 5. Direcţia Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș
 6. Direcţia de Sănătate Publică Argeș
 7. Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș
 8. Casa Judeţeană de Pensii Argeș
 9. Inspectoratul Școlar Argeș
 10. Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană Argeș

Național

 1. Preşedenţia României
 2. Guvernul României
 3. Senatul României
 4. Camera Deputaţilor
 5. Ministerul Administraţiei şi Internelor
 6. Ministerul Afacerilor Externe
 7. Ministerul Economiei
 8. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
 9. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
 10. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
 11. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
 12. Banca Naţională a României

Infrastructură

Teritoriul comunei Uda este străbătut de două căi rutiere principale:

 1. Drumul județean DJ703B Morărești – Vedea – limită județ Olt;
 2. Drumul comunal DC186 Râjlețu – Govora – Uda – Săpunari.

În ceea ce privește infrastructura de circulatie, inventarul Comunei Uda dispune de un număr de 16 drumuri clasate ca drumuri comunale cu o lungime totală de circa 79.40km din care 1.2km sunt asfaltati si 78.20km sunt pietruiți.

Obiective turistice

Comuna Uda reprezinta o adevarata sursă spirituală aici întâlnindu-se mai multe obiective cu valoare istorică, cum ar fi:

 1. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1820, pictată în 1826) din satul Cotu;
 2. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1820) din satul Miercani;
 3. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” (1830) din satul Uda;
 4. Biserica cu hramul „Buna Vestire” (1808) din satul Gorani;
 5. Biserica cu hramul „Cuvioasa Parascheva” (1824, pictată în 1828) din satul Râjleţu-Govora.

Uda se mândrește cu mai multe biserici foarte vechi, peste trei sute de ani (Cioraca, Setrari, biserica veche din Valea Vierosului). În satul Burtești se află ruinele unei biserici foarte vechi ridicată după toate probabilitațile de familia de boieri Ceaușescu, aceste ruine păstrând încă o bună parte din pictură.

Așezare geografică

Comuna Uda este situată în partea de sud-vest a județului Argeș, la aproximativ 45 de km de municipiul Pitești iar localitățile cu care se învecinează sunt comuna Morărești la Nord, comuna Cocu la Est, comuna Vedea la sud și comunele Topana si Ciomăgești la vest. Comuna Uda are o suprafața de aproximativ 7260ha.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Uda face parte din macrounitatea Podișului Getic, subunitatea Platforma Cotmeana, care cuprinde interfluviul dintre râurile Olt la vest și Argeș la est, întinzându-se între Subcarpatii Getici la nord și Câmpia Română la sud.

Relieful are aspect de câmp înalt, fragmentat de o rețea densă de văi adânci, cu altitudini cuprinse între 450 și 320m.

Teritoriul comunei Uda face parte din bazinul hidrografic al râului Vedea.

Principalele cursuri de apă care drenează perimetrul sunt reprezentate prin râul Vedea și pârâurile Ciorâca, Vedița si Cotmenița.