Posturi Vacante

Șef Serviciu

Primăria Comunei Uda

20 iulie 2018


În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, a Legii 481/2004 privind Protecția civilă, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, incadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, Primăria Comunei Uda, judeţul Argeş, organizează concurs/examen în data de 14.08.2018, ora 09.00, pentru ocuparea următorului post contractual de execuţie pe durată nedeterminată – Șef Serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

  Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îndeplinește condițiile de studii potrivit cerințelor postului scos la concurs (studii medii – cod COR 541901);
 • este absolvent/ absolventă al/a programului de specializare pentru ocupația șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență, cu certificat de absolvire eliberat de un furnizor autorizat de formare profesională a adulților;
 • activitatea desfășurată în cadrul unei instituții constituie un avantaj;
 • abilități de comunicare;
 • cunoștințe de operare cu softuri specializate, cunoștințe de operare PC.
  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 august 2018, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 august 2018, ora 12.00: selectia dosarelor;
 • 14 august 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 14 august 2018, ora 11.00: proba interviu.
  Locul de desfășurare:

 • Sediul primăriei Uda, în sala de ședințe a Consiliului Local. Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 de puncte.
  Bibliografie:

 • Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 447/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;
 • Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • OMAI 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • opis;
 • cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Uda;
 • copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum și copii ale actelor de stare civilă (certificate naștere, căsătorie, livret de familie);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unei specializări, copiile documentelor care să ateste îndeplinirea condițiilor specific;
 • o adeverință în original care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor;
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă/să o facă incompatibil/incompatibilă cu funcția pentru care candidează (candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 • adeverință medical care să ateste starea de sănătate fizică și psihică corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului, de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (aceasta va conține în clar numărul, data, numele și prenumele candidatului, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);
 • curriculum vitae în format European care să ateste locurile de muncă în care a mai frecventat și studiile de specialitate;
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs se vor depune la registratura primăriei comunei Uda, județul Argeș, după o verificare prealabilă privind conținutul documentelor din dosar de către președintele comisiei de concurs, conform graficului de mai sus.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Uda, Judeţul Argeş, telefon 0248/243021.